ดูบทความโครงการเสริมศักยภาพเยาวชนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่วัยทำงาน ทุนฟรี  มีงานทำ

โครงการเสริมศักยภาพเยาวชนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่วัยทำงาน ทุนฟรี  มีงานทำ

หมวดหมู่: โปรโมชั่น

โครงการเสริมศักยภาพเยาวชนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่วัยทำงาน

ทุนฟรี  มีงานทำ

ความเป็นมาของโครงการ

          มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ได้ร่วมมือกับ มูลนิธิซิตี้ ดำเนินงานภายใต้ โครงการเสริมศักยภาพเยาวชนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่วัยทำงาน เป็นระยะเวลา  3 ปี (ค.ศ.2016-2019) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ สำหรับเยาวชนผู้ด้อยโอกาสในสังคม  และเยาวชนเปาะบาง  ผ่านกระบวนการ “Youth  Ready Work” ในการเตรียมความพร้อมสู่การจ้างงาน  การเป็นผู้ประกอบการ  และการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  มุ่งเน้นให้เยาวชนรู้จักวิเคราะห์ทักษะและความถนัดของตนเอง  การเข้าถึงแหล่งข้อมูลอาชีพทางเลือกให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานเพื่อลดอัตราการว่างงาน และพัฒนาฝึมือแรงงานให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น

 

วัตถุประสงค์

   1. เพื่อเตรียมความพร้อมเยาวชน (จำนวน 1,500 บาท) สู่วัยทำงานผ่านกระบวนการ “Youth Ready Work”

   2. เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพเยาวชน (จำนวน 300 คน) สู่การจ้างงาน การเป็นผู้ประกอบการ และการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น

   3. เพื่อสร้างมาตรฐานฝีมือแรงงานที่มีคุณภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งจะช่วยลดอัตราการว่างงานได้

 

หลักสูตรเรียนของทางโรงเรียน

   1. ช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ (BBS)

   2. ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (BAS)

   3. ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม (IEE)

   4. ช่างแอร์ (AIR)

 

คุณสมบัติ

   1. อายุ 16-25 ปี

   2. ขาดโอกาสทางการประกอบอาชีพ

   3. อาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

   4. เรียนอยู่ในระบบปกติ หรือไม่เรียนอยู่ในระบบ (นอกระบบ) แต่ให้เข้าเงื่อนไขข้อ 2

   5. เยาวชนไม่ได้เรียนต่อ/ไม่มีอาชีพที่แน่นอน/ไม่มีงานทำ*มีงานทำแต่รายได้ไม่แน่นอน

   6. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่องในระยะเวลา 1 ปี

 

สิ่งที่เยาวชนได้รับ

   1. ได้ทุนเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นตามที่ตนสนใจ

   2. ได้ทุนเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น (อาชีพ 4.0)

   3. ได้ทุนเริ่มต้นสำหรับการเปิดผู้ประกอบการ

   4. ได้รับการอบรมหลักสูตร “Youth Ready Work”

 
ผลสำเร็จ

   เยาวชนจะได้รับทุนเริ่มต้นประกอบธุรกิจ แบ่งออก 2 ทุน คือ

   1. ทุนรางวัลชนะเลิศประกวดแผนธุรกิจ (SME) จำนวน 1 ทุน เงินรางวัล 100,000 บาท

   2. ทุนเริ่มต้นประกอบอาชีพ (ตามแผนธุรกิจ ไม่เกิน 30,000 ต่อคน) จำนวน 10 ทุน

 

สนใจ โทร.02-3042099 หรือ 086-8989440  

         ID Line : 0885851070

18 มิถุนายน 2562

ผู้ชม 288 ครั้ง