อบรมมาตรฐานไฟฟ้าภายในอาคาร อบรมมาตรฐานไฟฟ้าภายในอาคาร อบรมมาตรฐานไฟฟ้าภายในอาคาร อบรมมาตรฐานไฟฟ้าภายในอาคาร อบรมมาตรฐานไฟฟ้าภายในอาคาร อบรมมาตรฐานไฟฟ้าภายในอาคาร อบรมมาตรฐานไฟฟ้าภายในอาคาร
หมวดหมู่สินค้า: โครงการพิเศษ
รหัส :
One Stop Service...
ราคา 4,500.00 บาท

26 กันยายน 2561

ผู้ชม 41427 ผู้ชม

One Stop Service...

        1. อบรม

        2. ทดสอบ

        3. ประเมิน

        4. รับใบอนุญาต

 

หลักสูตรอบรม 3 วัน ประเมิน 1 วัน  อบรม พร้อมทดสอบ ทั้งหมด 12 ชม.

 วันที่ 1 อบรมภาคทฤษฏี เวลา 09.00-16.00 น. โดย วิทยากรผู้มีประสบการณ์

 วันที่ 2 อบรมภาคปฏิบัติ เวลา 09.00-16.00 น. โดย วิทยากรผู้มีประสบการณ์

 วันที่ 3 ช่วงเช้า สอบภาคทฤษฏี  โดย เจ้าหน้าที่กรมพัฒและคณะกรรมการ

            ช่วงบ่าย สอบภาคปฏิบัติ โดย เจ้าหน้าที่กรมพัฒและคณะกรรมการ

 วันที่ 4 ประเมินเพื่อขอรับใบอนุญาต (หลังจากผ่านการทดสอบประมาณ 1 เดือน)

 

พิเศษ เฉพาะที่โรงเรียนแสงทองเทคโนโลยี

 อาหารกลางวันฟรี 3 วัน

 เบรครับรอง  3 วัน

 อบรมและทดสอบในห้องแอร์ 3 วัน

 มีเอกสารและอุปกรณ์เครื่องมือช่างพร้อม

 ทราบผลสอบในวันถัดไป (จนท.โรงเรียน โทรแจ้ง)     

 กรณีทดสอบผ่าน รอใบผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานระดับ 1 จากกรมพัฒ ประมาณ 2 สัปดาห์

    จนท.โรงเรียน โทรแจ้ง)

 กรณีทดสอบไม่ผ่าน  สามารถสอบซ่อมได้ ฟรี 1 ครั้ง

  

คุณสมบัติ

   1. อายุ 18 ปีบริบูรณ์

   2. สัญชาติไทย

 

เอกสารในการสมัคร

   1. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 3 ชุด

   2. รูปถ่าย 1.5 นิ้ว (พื้นหลังสีขาว) จำนวน 4 ใบ

   3. หนังสือรับรองการทำงาน จำนวน 3 ชุด (ตัวจริง 1 ชุด สำเนา 2 ชุด)

   4. สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 3 ชุด

   5. สำเนาการเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล จำนวน 3 ชุด

   6. สำเนาการเข้ารับการอบรมต่าง ๆ จำนวน 3 ชุด